0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

In het schooljaar 2018-2019 heeft het team de visie van de school opnieuw beschreven. We zijn daarbij uitgegaan van de identiteit van onze school; onze geschiedenis, wie we nu zijn en waar we voor willen staan. Dorpsschool wil een veilige en geborgen school zijn, waarin je gezien, gehoord en serieus genomen wordt. Een school waar je vertrouwen ervaart en zelfstandig genoeg wordt om aan het einde van groep 8 de volgende stap te kunnen zetten.

Vanuit onze visie zijn wij op zoek gegaan naar een programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Daarbij hebben we gekeken naar een methode die verder gaat dan alleen lessen. We wilden een methode die meer is; een filosofie die we kunnen uitdragen naar onze leerlingen, ouders, de wijk en elkaar. Dit hebben we gevonden in De Vreedzame School. Het is dus niet zozeer een methode, maar een compleet programma voor hoe wij in onze school met elkaar werken.

‘It takes a village to raise a child.’ 
Onze missie Vol vertrouwen naar zelfstandigheid past helemaal bij De Vreedzame School. Doel is dat we kinderen van jongs af aan een stem geven en hen actief aan spreken op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Onze school en samenleving kenmerkt zich door een waardevolle diversiteit. Kinderen groeien tegenwoordig op in een geïndividualiseerde samenleving. Wij willen juist een school zijn waar we er samen met ouders en onze omgeving zijn voor onze kinderen. Dat zij vooral positief mogen opgroeien op school en daarbuiten.

Door de Vreedzame school wordt onze school een democratische gemeenschap, waarin kinderen, ouders en teamleden een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Kinderen en leerkrachten leren o.a. hoe je goed met conflicten om kunt gaan. Kinderen worden in het tweede jaar van invoering ook opgeleid als leerlingmediator, die helpen bij het oplossen van conflicten. Ook leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor andere taken in de klas en in de school. Kinderen leren door te doen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als burger in onze democratische samenleving.

De Vreedzame School is een compleet programma voor de sociale ontwikkeling en democratie in onze school. Met de invoering van dit programma geven wij vorm aan ons pedagogisch klimaat en voldoen wii bovendien aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Wij gebruiken de Vreedzame School preventief om pestgedrag te voorkomen en, wanneer aanwezig, dit zo snel mogelijk met alle betrokkenen op te lossen. Het programma is door het ministerie aangemerkt als een van de programma’s die voldoet aan een gedegen aanpak van pestgedrag binnen de school als onderdeel van een sociaal veilig klimaat.

Belangrijke waarden en normen binnen De Vreedzame school

De Vreedzame School werkt in een zestal blokken die per jaargroep worden doorlopen. Er is een doorlopende lijn van groep 1 tot en met groep 8. De blokken kennen de volgende thema's:

 • Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming) Hier werken we momenteel aan.
 • Blok 2: We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
 • Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
 • Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
 • Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
 • Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

Wat betekent dit voor het team?
Het team wordt de komende twee jaar geschoold en begeleid om goed te werken met het programma. Dit jaar benutten we 4 studiemiddagen voor scholing. De andere studiemomenten doen we na schooltijd. De scholing wordt gedaan vanuit de Vreedzame School in samenwerking met de directie. De invoering is een meerjarig traject en bestaat uit:

 • 9 Teambijeenkomsten.
 • 6 voorbereidingsbijeenkomsten.
 • Gesprekken met directie over implementatieplan.
 • Klassenbezoeken.
 • 3x Mediatortraining (het opleiden van kinderen als mediator).
 • Gekoppeld aan De Vreedzame School in onze schoolontwikkeling is ouderbetrokkenheid. We onderzoeken hoe we ouders nog meer kunnen betrekken bij de ontwikkeling van het kind bij ons op school. Hierover volgt een extra teamscholing.

Wat betekent dit voor ouders?
Als ouder van Dorpsschool Wolvega bent u met invoering van dit programma ook onderdeel van onze Vreedzame school. Per blok krijgen de kinderen kletskaarten mee naar huis en worden ouders via de mail geïnformeerd over de lessen. Aan de hand van kletskaarten en de mail worden de ouders actief betrokken in het proces rondom de Vreedzame School. Wij hopen namelijk dat u met uw kind in gesprek gaat n.a.v. deze informatie.

De normen en waarden zoals u die leest in de afbeelding hierboven gelden voor ons allemaal. Wij mogen elkaar daarom houden aan de waarden en normen die bij De Vreedzame School passen.

Ouderavond 
Op 29 januari is er een ouderavond over De Vreedzame School. We hopen u dan allemaal te zien!

Meer informatie?