0561 - 614 664Lijsterstraat 6, 8471 DN Wolvegadirectie.dorpsschoolwolvega@comprix.nl

Dorpsschool Wolvega beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP worden de ondersteuningsmogelijkheden van onze school beschreven. Wij willen passend en meer inclusief onderwijs bieden en zijn optimistisch over de mogelijkheden die kinderen met eemn extra ondersteuningsbehoefte binnen onze school. We richten ons op wat kinderen wel kunnen. Dit betekent voor ieder kind goede prestaties op eigen niveau, aandacht voor brede talentontwikkeling, opbrengstgericht werken, uitgaan van en omgaan met verschillen en een professionele, lerende cultuur. Van belang hierbij zijn afstemming van realistische doelen en verwachtingen, het professioneel handelen van het team en goed partnerschap met ouders en externe betrokkenen.

Extra ondersteuning wordt door stichting Comprix mogelijk gemaakt middels het beschikbaar gestelde budget passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Binnen het SOP kan het bijvoorbeeld gaan om specifieke methodieken en materialen, deskundigheid van specialisten, meer handen in de klas of een aanpassing in het gebouw. Het kan ook zijn dat een andere school beter is toegerust om aan de onderwijsbehoeften van een kind te voldoen. Dat kan een andere basisschool met een meer passend profiel, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn.

De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs Friesland’ vormen samen de basis van dekkende ondersteuningsvoorzieningen in onze regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en passende ondersteuning te krijgen. Ons schoolondersteuningsprofiel wordt eens per vier jaar besproken en vastgesteld door onze medezeggenschapsraad.